Efterlevnad av tillämplig bokförings- och skatterättslig lagstiftning eller bevarande av data för försvar av rättsliga anspråk

Vi kommer att behandla dina uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt tillämplig bokföringslag samt vid eventuella rättsliga tvister.

Den rättsliga grunden är fullgörande av rättsliga förpliktelser.

Vi kan komma att spara dina uppgifter i enlighet med bokföringslagen och preskriptionslagen.

Vi kan komma att lämna nödvändig information till våra revisorer och berörda myndigheter om vi är skyldiga enligt lag eller om du har lämnat ditt samtycke i det enskilda fallet.

Dela sidan