Dina rättigheter

Om behandlingen är baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. En sådan återkallelse påverkar dock inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades. I enlighet med dataskyddslagstiftning har du även rätt till följande.

  • Rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter.
  • Rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter.
  • Rätt att begära radering av dina personuppgifter.
  • Rätt att inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) om du inte är nöjd med vår service.

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du vill använda någon eller några av dina rättigheter ska du kontakta oss via [email protected]

Dela sidan