Om Contura
Dubbel garanti

Maximal säkerhet med dubbel garanti

Lång livslängd, tillverkad i Sverige med högsta kvalitet – med köpet av din Contura har du gjort bästa möjliga val. Önskar du maximal säkerhet för din nya Contura kamin? Med dubbel garanti ger vi dig möjlighet till en utökad garanti på 10 år för material- och fabrikationsfel. Garantin gäller för Contura kaminer som är köpta från och med 01.01.2021 och allt du behöver göra är att registrera din kamin inom 3 månader från inköpsdatum.

Vad innebär dubbel garanti från Contura?

  • Contura/NIBE AB lämnar 10 års garanti för material- och fabrikationsfel vid registrering, annars är det 5 år.
  • Contura/NIBE AB lämnar 24 månaders garanti för detaljer i brännkammaren, ytbeklädnader samt för elektriska komponenter vid registrering, annars är det 12 månader.

Dina fördelar

Trygghet med dubbel garanti
Som ledande tillverkare erbjuder Contura en förlängd garanti med vilket Contura/NIBE AB övertar dina kostnader i upp till tio år om din Contura kamin har material- eller fabrikationsfel. Förutsatt att du själv inte har orsakat skadan på produkten.

Tillförlitlig service
Om du mot förmodan behöver service på din kamin, så kontaktar du din återförsäljare. Eftersom du har registrerat din kamin, så har vi full koll vilken modell det gäller.

Hur registrerar jag min kamin?

I garantibeviset som följer med kaminen hittar du information om hur du går tillväga för att registrera din kamin online. Vid registreringen behöver du ange kaminens serienummer. Du kan också registrera dubbel garanti för din nya braskamin här!

Contura dubbel garanti kan tecknas för våra kaminer och eldstäder med undantag för Contura 50-serien.

VAR HITTAR JAG SERIENUMRET PÅ MIN KAMIN?

På våra fristående kaminer kan du vanligtvis hitta serienumret runt asklådan på vänster sida. På vissa modeller kan du behöva dra ut asklådan lite för att hitta serienumret.

För att hitta serienumret på våra insatser behöver du öppna luckan till insatsen och där hittar du serienumret på vänster sida. När det kommer till mindre insatser som exempelvis Contura i4 behöver du eventuellt dra ut asklådan för att synliggöra serienumret. På våra större insatser exempelvis Contura i61, behöver du först lyfta på luckan för att synliggöra serienumret på insatsens högra sida.

Var hittar jag serienumret på min kamin?

CONTURA GARANTIVILLKOR


1. TILLÄMPLIGHET

Villkoren i detta garantibevis gäller för eldstäder tillverkade av NIBE AB under varumärket Contura samt tillbehör till dessa (nedan kallad ”Produkten”).

2. KVALITET OCH INSTALLATION

Denna Produkt uppfyller NIBE AB:s kvalitetsstandard, certifierat enligt ISO 9001. En teknisk Produkt av detta slag kräver branschkännedom vid installation och driftstart. Således bör installation och driftstart utföras av fackman.

3. REKLAMATION

3.1 Skulle fel uppstå, beroende på material- eller fabrikationsfel, skall reklamation lämnas till den säljare som sålt Produkten. Köparen skall då kunna visa att Produkten är köpt hos säljaren och när köpet ägde rum, lämpligen genom inköpskvitto. Köparen skall ange typbeteckning och tillverkningsnummer, vilket finns angivet på Produkten.

3.2 Om köparen vill åberopa ett fel skall säljaren underrättas inom skälig tid, vilket normalt är inom fjorton (14) dagar efter det att felet upptäckts.

4. GARANTIVILLKOR

4.1 I enlighet med villkoren i detta garantibevis lämnas fem (5) års garanti, räknat från leveransdagen, för material- och fabrikationsfel, med undantag för fel på de delar som anges under 4.3 samt för de fel som anges under 4.4 nedan. Med leveransdag avses den dag varan lämnas till köparen eller till transportör för transport till köparen.

4.2 Föreligger fel, som omfattas av denna garanti, vid leveransen till kunden eller uppkommer sådant fel under garantitiden, åtager sig NIBE AB att kostnadsfritt skicka erforderlig ersättningskomponent för att avhjälpa felet. Någon ytterligare skyldighet för NIBE AB att avhjälpa felet, exempelvis genom montering av ersättningskomponent, föreligger inte.

4.3 För detaljer i brännkammaren (till exempel eldstadsbeklädnad, gjutgodsdelar, rökledarplåt, glas och tätningslister), för ytbeklädnader (till exempel kakel, betong, glas och lackerad plåt) samt för elektriska komponenter, lämnas endast tolv (12) månaders garanti.

4.4 Garantin omfattar ej fel, vilka beror på

- att bruks- eller installationsanvisningen inte följts;

- att felaktig montering utförts;

- överhettning orsakad av exempelvis fel bränsle eller för stor mängd bränsle;

- att Produkten anslutits till en skorsten med dåligt drag, exempelvis korta eller otäta skorstenar;

- att Produkten förvarats i ouppvärmd och fuktig miljö;

- att Produkten vanvårdats och inte skötts enligt anvisningarna;

- normal förslitning av förbrukningsdetaljer; eller

- liknande omständigheter som inte beror på material- eller fabrikationsfel.

SE

Garantibevis för produkter tillverkade av NIBE AB under varumärket Contura.

4.5 Nedanstående mindre avvikelser, vilka ej utgör grund för reklamation, kan förekomma i Produkten;

- mycket små sprickor orsakade av obetydliga skillnader i keramikens och glasyrens värmeexpansion,

- av brännteknik framkallade mindre färgskillnader mellan enskilda kakel,

- av värmeexpansion orsakade mindre sprickor i fogbruket mellan kakelplattorna samt naturligt förekommande variationer i färgnyans och marmorering på täljsten och marmor.

5. ANSVARSBEGRÄNSNING

5.1 I anledning av fel i Produkten äger köparen ej rätt att göra gällande andra påföljder än de som anges under 4.2 ovan. Köparen äger således – härutöver - ej rätt till ersättning för vare sig direkt eller indirekt skada.

5.2 Om säljarens tjänster oberättigat tas i anspråk av köparen, skall köparen ersätta säljaren för dennes härav uppkomna kostnader.

5.3 Genom reparation av fel eller vid utbyte av delar av Produkten, förlängs inte Produktens garantitid och påbörjas inte heller ny garantitid. För utbytta delar gäller inte heller någon separat garantitid.

6. TRANSPORTSKADA

Skador som uppstått i samband med transport av Produkten (transportskador) skall reklameras till transportören när Produkten avlämnas till köparen eller senast sju dagar efter avlämnandet.

7. KÖPARENS RÄTTIGHETER I ÖVRIGT

För det fall köparen är konsument, har denne, utöver vad som anges i detta garantibevis, även de rättigheter som framgår av tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

8. NIBE AB

Förbinder sig att tillhandahålla förslitningsdetaljer i minst 10 år.

9. TVIST

Tvist som gäller tolkning av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna ej kan enas skall tvisten prövas av allmän domstol.

Dela sidan