Om Contura
Dobbel garanti

Maksimal sikkerhet med dobbel garanti

Lang levetid, produsert i Sverige med høyeste kvalitet – med kjøpet av en Contura har du gjort det aller beste valget. Ønsker du maksimal sikkerhet for den nye Contura-ovnen din? Med dobbel garanti gir vi deg mulighet til en utvidet garanti på 10 år for material- og fabrikasjonsfeil. Garantien gjelder for Contura-ovner som er kjøpt fra og med 01.01.2021, og alt du trenger å gjøre er å registrere ovnen innen 3 måneder fra innkjøpsdato.

Hva innebærer dobbel garanti fra Contura?

  • Contura/NIBE AB gir 10 års garanti for material- og fabrikasjonsfeil ved registrering, ellers er det 5 år.
  • Contura/NIBE AB gir 24 måneders garanti for detaljer i brennkammeret, overflatekledninger samt for elektriske komponenter ved registrering, ellers er det 12 måneder.

Dine fordeler

Trygghet med dobbel garanti
Som ledende produsent tilbyr Contura en utvidet garanti der Contura/NIBE AB overtar kostnadene dine i opptil ti år hvis Contura-ovnen din har material- eller produksjonsfeil. Forutsatt at du selv ikke har forårsaket skaden på produktet.

Pålitelig service
Hvis du mot formodning trenger service på ovnen din, så kontakter du forhandleren din. Fordi du har registrert ovnen, har vi full kontroll på hvilken modell det gjelder.

Hvordan registrerer jeg ovnen min?

I garantibeviset som følger med ovnen, finner du informasjon om hvordan du går frem for å registrere ovnen din online. Ved registreringen må du angi ovnens serienummer. Du kan også registrere dobbel garanti på din nye ovn her!

Contura dobbel garanti kan tegnes for våre ovner og ildsteder med unntak av Contura 50-serien.

Contura garantibetingelser


1. GYLDIGHET

Vilkårene i dette garantibeviset gjelder for ildsteder som er produsert av NIBE AB under varemerket Contura samt tilbehør til disse (nedenfor kalt ”Produkt”)

2. KVALITET OG INSTALLASJON

Dette Produktet oppfyller NIBE ABs kvalitetsstandard, sertifisert i henhold til ISO 9001. Et teknisk produkt av dette slag krever bransjekunnskap ved installasjon og idriftsetting. Derfor skal installasjon og idriftsetting utføres av fagfolk.

3. REKLAMASJON

3.1 Hvis det skulle oppstå feil som følge av material- eller fabrikasjonsfeil, skal reklamasjon skje til den selgeren som solgte Produktet. Kjøperen må kunne vise at Produktet er kjøpt hos selgeren og når kjøpet fant sted ved hjelp av kvittering. Kjøperen skal angi typebetegnelse og produksjonsnummer. Dette finnes angitt på Produktet.

3.2 Hvis kjøperen vil påberope en feil, skal selgeren underrettes i rimelig tid, hvilket normalt er i løpet av fjorten (14) dager etter at feilen ble oppdaget.

4. GARANTIVILKÅR

4.1 I overensstemmelse med vilkårene i dette garantibevis gis det fem (5) års garanti, regnet fra leveringsdagen, mot feil i materialer eller fabrikasjon, med unntak av feil på deler som er angitt under punkt 4.3 og feil som er angitt under 4.4 nedenfor. Med leveringsdag anses den dag varen er levert til kjøperen eller til transportør for transport til kjøperen.

4.2 Hvis det på leveringstidspunktet foreligger feil som omfattes av denne garantien, eller hvis en slik feil oppstår i garantiperioden, forplikter NIBE AB seg til å sende passende reservedel kostnadsfritt for å rette opp i feilen. NIBE AB er ikke forpliktet til ytterligere tiltak for å avhjelpe feilen, f.eks. montering av reservedeler.

4.3 For detaljer i brennkammeret (f.eks. Ildstedsbekledning, støpejernsdelene, røykledeplate, glass og tetningslister), for overflatekledning (f.eks. kakkel, betong, glass og lakkerte plater) samt for elektriske komponenter, gis kun tolv (12) måneders garanti.

4.4 Garantien omfatter ikke feil som beror på:

- at bruks- eller installasjonsanvisningen ikke er fulgt;

- at monteringen er feilaktig utført;

- overoppvarming forårsaket av bruk av feil brensel eller for stor mengde brensel;

- at Produktet er koblet til en skorstein med dårlig trekk (f.eks. korte eller utette skorsteiner);

- at Produktet er oppbevart i uoppvarmet og fuktig miljø;

- at Produktet er vanskjøttet eller ikke skjøtt i henhold til anvisningene;

- normal slitasje av forbruksdetaljer; eller

- lignende omstendigheter som ikke beror på material- eller fabrikasjonsfeil. 

NO 

Garantibevis for produkter produsert av Nibe AB under varemerket Contura

4.5 Nedenstående mindre avvik – som ikke utgjør grunn til reklamasjon – kan forekomme i forbindelse med Produktet;

- svært små sprekker forårsaket av ubetydelige forskjeller i keramikkens og glasurens varmeekspansjon;

- at det oppstår mindre fargeforskjeller mellom enkelte kakler på grunn av brenntekniske årsaker;

- at det oppstår mindre sprekker i fugemassen mellom kaklene på grunn av varmeekspansjon, samt naturlig forekommende variasjoner i fargenyanser og marmorering på kleberstein og marmor.

5. ANSVARSBEGRENSNING

5.1 I forbindelse med feil på Produktet har kjøperen ikke rett til å gjøre andre krav gjeldende enn de som angis under 4.2 ovenfor. Kjøperen har således – utover dette – ikke rett til erstatning enten det gjelder direkte eller indirekte skade.

5.2 Hvis selgerens tjenester uberettiget blir lagt beslag på av kjøper, skal kjøper dekke de kostnader som er påført selger i denne forbindelse.

5.3 Ved reparasjon av feil eller ved bytte av deler av Produktet, forlenges ikke Produktets garantitid og ny garantitid påbegynnes heller ikke. For deler som er byttet ut gjelder ikke noen separat garantitid.

6. TRANSPORTSKADE

Skader som har oppstått i forbindelse med transport av Produktet (transportskader) skal reklameres til transportøren når Produktet leveres til kjøperen eller senest syv dager etter leveringen.

7. KJØPERENS RETTIGHETER FOR ØVRIG

I de tilfeller kjøperen er sluttbruker, har kjøperen – utover det som er angitt i dette garantibeviset – også de rettigheter som gjelder i henhold til Kjøpsloven.

8. NIBE AB

Garanterer levering av forbruksdeler i minimum 10 år.

9. TVIST

Tvist som gjelder tolkning av disse bestemmelser skal partene i første rekke forsøke å løse gjennom overenskomst. Hvis partene ikke kan enes, skal tvisten prøves ved sivilrettslig domstol.

Dele innhold