Om Contura
Dobbelt garanti

Maksimal sikkerhed med dobbelt garanti

Lang levetid, fremstillet i Sverige med højeste kvalitet – med købet af din Contura har du foretaget det bedst mulige valg. Ønsker du maksimal sikkerhed for din nye Contura-brændeovn? Med dobbelt garanti giver vi dig mulighed for at få en udvidet garanti på 10 år for materiale- og fabrikationsfejl. Garantien gælder for Contura-brændeovne, som er købt fra og med 01.01.2021, og det eneste, du skal gøre, er at registrere din brændeovn inden for 3 måneder fra købsdatoen.

Hvad indebærer dobbelt garanti fra Contura?

  • Contura/NIBE AB yder 10 års garanti på materiale- og fabrikationsfejl ved registrering, ellers er det 5 år.
  • Contura/NIBE AB yder 24 måneders garanti på dele i brændkammeret, overfladebeklædninger samt på elektriske komponenter ved registrering, ellers er det 12 måneder.

Dine fordele

Tryghed med dobbelt garanti
Som ledende producent tilbyder Contura en forlænget garanti, hvorved Contura/NIBE AB overtager dine udgifter i op til ti år, hvis din Contura-brændeovn har materiale- eller fabrikationsfejl. Forudsat at du ikke selv har forårsaget skaden på produktet.

Pålidelig service
Hvis du mod formodning har behov for service på din brændeovn, skal du kontakte din forhandler. Eftersom du har registreret din brændeovn, har vi fuld tjek på, hvilken model det drejer sig om.

Hvordan registrerer jeg min brændeovn?

I garantibeviset, som følger med brændeovnen, finder du information om, hvordan du går til værks for at registrere din brændeovn online. Ved registreringen skal du angive brændeovnens serienummer. Du kan også registrere dobbelt garanti på din nye brændeovn her!

Conturas dobbelte garanti kan tegnes for vores brændeovne og ildsteder med undtagelse af Contura 50-serien.

Conturas garantibetingelser


1. GYLDIGHED

Vilkårene i dette garantibevis gælder for brændeovne fremstillet af NIBE AB under varemærket Contura samt tilbehør til disse (i det følgende kaldet ”Produktet”).

2. KVALITET OG INSTALLATION

Dette Produkt opfylder NIBE AB’s kvalitetsstandard, certificeret iht. ISO 9001. Et teknisk Produkt af denne type kræver branchekendskab ved installation og idrifttagelse. Således bør installation og idrifttagelse foretages af en fagmand.

3. REKLAMATION

3.1 Skulle der opstå fejl – på grund af materiale- eller fabrikationsfejl – skal reklamation foretages over for den sælger, der har solgt Produktet. Køberen skal i så fald kunne bevise, at Produktet er købt hos sælgeren, og hvornår det er købt, for eksempel i form af en faktura/købskvittering. Køberen skal angive typebetegnelse og produktionsnummer som er angivet på Produktet.

3.2 Hvis køberen ønsker at påberåbe sig en fejl, skal sælgeren underrettes inden for rimelig tid, hvilket normalt vil sige inden for fjorten (14) dage efter, at fejlen er konstateret.

4. GARANTIBETINGELSER

4.1 I henhold til betingelserne i dette garantibevis ydes fem (5) års garanti, regnet fra leveringsdatoen, for materiale- og fabrikationsfejl, med undtagelse af fejl på de dele, der er angivet under pkt. 4.3 samt for de fejl, der er angivet under pkt. 4.4 herunder. Med leveringsdatoen menes den dag, hvor varen leveres til køber eller til speditøren med henblik på transport til køberen.

4.2 Foreligger der fejl, som er omfattet af denne garanti, ved leverancen til kunden, eller opstår en sådan fejl under garantiperioden, påtager NIBE AB sig at sende en passende erstatningskomponent omkostningsfrit for at afhjælpe fejlen. Nogen yderligere forpligtelse for NIBE AB til at afhjælpe fejlen, f.eks. i form af montering af erstatningskomponenten, foreligger ikke.

4.3 For dele i brændkammeret (f.eks. Ovnbeklædning, støbejern, røglederplade, glas og tætningslister), for yderbeklædning (f.eks. kakler, beton, glas og lakerede plader) samt for elektriske komponenter ydes kun tolv (12) måneders garanti.

4.4 Garantien dækker ikke fejl, som skyldes

- at brugs- eller installationsvejledningen ikke er fulgt;

- at monteringen er forkert udført;

- overophedning forårsaget af anvendelse af f.eks. forkert type brænde eller for stor mængde brænde;

- at Produktet er sluttet til en skorsten med dårlig træk, f.eks. for korte eller utætte skorstene;

- at Produktet er placeret i uopvarmede eller fugtige omgivelser;

- at Produktet er misligholdt og ikke vedligeholdt iht. anvisningerne;

- normalt slitage på forbrugsdelene; eller

- tilsvarende omstændigheder, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl.

DK

Garantibevis for produkter fremstillet af NIBE AB under varemærket Contura.

4.5 Nedenstående mindre afvigelser, som ikke kan ligge til grund for reklamation, kan forekomme i Produktet;

- meget små sprækker forårsaget af ubetydelige forskelle i keramikkens og glasurens varmeekspansionsegenskaber,

- mindre farveforskelle mellem de enkelte kakler forårsaget af brændingsteknikken,

- mindre sprækker i fugemørtlen mellem kaklerne forårsaget af varmeekspansionen samt naturligt forekommende variationer i farvenuancerne og marmoreringen på fedtsten og marmor.

5. ANSVARSBEGRÆNSNING

5.1 Såfremt der forekommer fejl på Produktet, har køber ikke ret til at gøre andre følger gældende end dem, der er angivet under pkt. 4.2 ovenstående. Køber har således – ud over disse – ikke ret til erstatning for hverken direkte eller indirekte skader.

5.2 Hvis køber uberettiget gør krav på sælgerens service, skal køberen erstatte sælgeren for dennes heraf påløbne omkostninger.

5.3 Reparationer af fejl eller udskiftning af dele på Produktet forlænger ikke Produktets garantiløbetid og påbegynder heller ikke en ny garantiperiode. På udskiftede dele gælder heller ikke nogen separat garantiperiode.

6. TRANSPORTSKADE

Skader opstået som følge af transport af Produktet (transportskader) skal reklameres til speditøren, når Produktet afleveres til køberen eller senest syv dage efter leveringsdatoen.

7. KØBERENS RETTIGHEDER I ØVRIGT

I tilfælde af, at køberen står som forbruger, har denne, ud over hvad er angivet i dette garantibevis, også de rettigheder, der fremgår af den tvungne forbrugerretslige lovgivning.

8. NIBE AB

Sikrer tilgængeligheden af reservedele i mindst 10 år.

9. TVISTER

Tvister, som omfatter tolkning af disse bestemmelser, skal parterne først søge løst i mindelighed. Dersom parterne ikke kan komme overens, skal tvisten prøves ved almen domstol

Del indhold